RESULTS
AUGUST - 2021, AIRPORT GROUND HANDLING EXAM RESULTS
1. NITHISH RAJAN D -  71 %
2. MATHESHVAR A - 69 %
3. DHANALAKSHMI V - 64 %
4. NITHYA V - 64 %
5. DHINESH KRISHNA S - 40 %
6. YUGAL JAIN D - 30 %
7. SHAFI I - 27 %
8. ANOOP H - ABSENT